UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
Główna O projekcie Regulamin Plan zadań Terminarz Materiały Nagrody Wyniki Mapa FAQ Patroni Kontakt Bank scenariuszy  

REGULAMIN

Regulamin IX edycji projektu "Zdrowo jem, więcej wiem"

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
 2. Opiekę nad konkursem sprawuje koordynator wyznaczony przez Organizatora.
 3. Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska:
  Żelazna 32 
  00-832 Warszawa
  tel. 507 006 579
  e-mail: zdrowojem@fundacjabos.pl
  www: zdrowojem.fundacjabos.pl
 4. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-15:00.

II. PATRONI

 1. Patronat honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

III. SPONSORZY

 1. Sponsorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska.

IV. GŁÓWNY CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

V. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem” jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
 2. Konkurs składa się z trzech etapów odpowiadających porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego.
 3. W każdym etapie zespół konkursowy ma do realizowania 1 blok zadań, w którego skład wchodzą 2 lekcje, 2 konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz spotkanie z rodzicami.
 4. Wszelkie materiały niezbędne do realizacji zadań są udostępnione na stronie konkursu w zakładce MATERIAŁY.

VI. TERMINARZ

 1. Konkurs trwa od września 2018 roku do czerwca 2019 roku.
 2. Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach:
  1. Etap I – jesienny – od IX 2018 do I 2019 roku;
  2. Etap II – zimowy – od I do IV 2019 roku;
  3. Etap III – wiosenny – od III do VI 2019 roku.
 3. Szczegółowy terminarz, w tym terminy rejestracji i przesyłania raportów, znajdują się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.

VII. ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców.

VIII. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych.
 2. Zespół konkursowy powinien składać się z jednej klasy i jej nauczyciela.
 3. W przypadku grup świetlicowych czy klas z małą liczbą uczniów dopuszcza się zespół złożony z uczniów różnych klas pod warunkiem zgłoszenia go do kategorii wiekowo odpowiadającej najstarszemu uczniowi w zespole. W przypadku zespołów ze szkół specjalnych kategoria jest ustalana w bezpośrednim kontakcie z organizatorem konkursu.
 4. Zespół może składać się maksymalnie z 40 uczniów.
 5. Jedną szkołę może reprezentować dowolna liczba zespołów.
 6. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach:
  1. Zerówki i klasy I,
  2. Klasy II-III.
 7. Każda kategoria konkursu jest oddzielnie oceniana i nagradzana.
 8. Do danej kategorii może zgłosić się zespół złożony z uczniów odpowiadających jej wiekowo lub młodszych, a także zespół złożony z uczniów szkół specjalnych niezależnie od ich wieku.
 9. Warunkiem uczestnictwa zespołu w Konkursie jest:
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu;
  2. Wgranie skanu formularza rejestracyjnego z podpisem Dyrektora Szkoły i Opiekuna Zespołu w Panelu Opiekuna.
 10. Podpisując formularz zgłoszeniowy do Konkursu Dyrektor i Opiekun Zespołu wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Rejestracji zespołu powinien dokonać opiekun zespołu w terminie wyznaczonym na rejestrację:
  1. do 3 października 2018 roku – rejestracja do etapu jesiennego
  2. do 9 stycznia 2019 roku – rejestracja do etapu zimowego
  3. do 27 marca 2019 roku – rejestracja do etapu wiosennego
 12. Każdemu zarejestrowanemu zespołowi konkursowemu zostanie stworzony Panel Opiekuna na stronie Konkursu, który będzie dostępny po zalogowaniu.
 13. Zespół konkursowy rejestruje się do Konkursu raz niezależnie od liczby etapów, w których weźmie udział.
 14. Zespół konkursowy może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów.
 15. Każdy etap Konkursu jest oddzielnie oceniany i nagradzany.
 16. Zespoły konkursowe, które wezmą udział we wszystkich etapach dodatkowo zostaną uwzględnione w klasyfikacji Grand Prix, która również jest nagradzana.
 17. Plan zadań, punktacja oraz materiały niezbędne do realizacji zadań znajdują się na stronie Konkursu w zakładkach PLAN ZADAŃ oraz MATERIAŁY.
 18. Zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów przesyłanych z Panelu Opiekuna. Raporty przesłane w innej formie nie będą oceniane przez sędziów.
 19. Zespoły konkursowe są oceniane na podstawie raportów z realizacji zadań w danym etapie.
 20. Raporty z realizacji zadań należy przesyłać zgodnie z TERMINARZEM Konkursu.
 21. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.
 22. Punkty karne naliczane są za nieterminowe przesłanie raportu. Za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 5 punktów karnych.
 23. Oceny raportów dokonuje Zespół Sędziowski.
 24. Raport składa się z 6 zadań i może zostać oceniony maksymalnie na 520 punktów, przy czym:
  1. Lekcja nr 1 maksymalnie na 100 punktów,
  2. Lekcja nr 2 maksymalnie na 100 punktów,
  3. Konkurs nr 1 maksymalnie na 80 punktów,
  4. Konkurs nr 2 maksymalnie na 80 punktów,
  5. Forum zdrowia dla rodziców maksymalnie na 80 punktów,
  6. Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań maksymalnie na 80 punktów.
 25. Zespół Sędziowski, jeśli uzna za zasadne może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za działania, które nie zostały przewidziane w scenariuszach do realizowanych zadań.
 26. Ostateczną liczbę przyznanych punktów dodatkowych stanowi średnia arytmetyczna z punktów dodatkowych przyznanych przez Zespół Sędziowski.
 27. Oceną końcową raportu jest średnia arytmetyczna z ocen Zespołu Sędziowskiego, powiększona o ostateczną liczbę punktów dodatkowych, a następnie pomniejszona o naliczone punkty karne.
 28. Oceną etapu jest ocena końcowa raportu.
 29. Klasyfikacja Grand Prix jest tworzona na podstawie sumy ocen z poszczególnych etapów.
 30. Remisy w klasyfikacji Grand Prix rozstrzyga ocena etapu Wiosennego.
 31. Wyniki poszczególny etapów oraz klasyfikacji Grand Prix będą publikowane na stronie Konkursu w zakładce WYNIKI.
 32. Oceny poszczególnych raportów są dostępne w Panelu Opiekuna.
 33. Decyzje Zespołu Sędziowskiego są ostateczne i nie można się od nich odwołać.

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Pula nagród Konkursu wynosi 30 000 zł.
 2. Nagrody rzeczowe są przyznawane pięciu zespołom z najwyższą punktacją za dany etap oraz Grand Prix. Każda kategoria jest nagradzana oddzielnie.
 3. Wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych są przyznawane pięciu zespołom z miejsc 6-10 w klasyfikacji Grand Prix.
 4. Zwycięzcy Konkursu oraz Wyróżnieni nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
 6. Zespół konkursowy prowadzony przez Nauczyciela, który łącznie zdobył miejsca premiowane nagrodą w 3 różnych edycjach nie może ubiegać się o nagrody główne w etapach i Grand Prix, a jedynie o wyróżnienia w Grand Prix.

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nie naruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 2. Zdjęcia załączone do raportów służą jedynie ocenie raportów oraz w celach sprawozdawczych. Nie są jednak nigdzie publikowane. >>> DO POBRANIA: Formularz zgody rodzica (plik pdf)
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Zespołów Konkursowych (w tym: nazwa zespołu, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna zespołu zespołu).
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia zespołu z Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.
 9. Zespoły, które naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczone z konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

PRZEJDŹ DO

  ORGANIZATOR KONKURSU

  PATRONI

  SPONSORZY

  GŁÓWNY CEL KONKURSU

  PRZEDMIOT KONKURSU

  TERMINARZ

  ADRESACI KONKURSU

  ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

  NAGRODY

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  PLIKI DO POBRANIA

Partnerzy

 |